Keystone logo

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Khoa học Trái đất Thủy học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học Trái đất
  • Thủy học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Khoa học Trái đất Thủy học

Lĩnh vực thủy văn tập trung vào nhiều cách mà các quá trình nước trên Trái đất vận hành và tương tác với các khía cạnh khác của môi trường. Sinh viên ngành thủy văn có thể thực hành các phương pháp tiếp cận lý thuyết đối với khoa học, cũng như tham gia vào các môi trường phòng thí nghiệm tích cực và nghiên cứu thực địa.