Keystone logo

1 Tiến sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật Hàng hải Kiến trúc Hàng hải 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Tiến sĩ
  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kỹ thuật Hàng hải
  • Kiến trúc Hàng hải
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

Popular education type

Popular locations

Tiến sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật Hàng hải Kiến trúc Hàng hải

Yêu cầu đối với các chương trình tiến sĩ thường bao gồm việc sinh viên phải có bằng thạc sĩ. Thêm vào đó, ứng viên cũng phải nộp một luận văn hoặc khóa luận trong đó thể hiện một nghiên cứu học thuật mới mẻ. Tại một số quốc gia, luận văn thậm chí có thể cần phải được bảo vệ và thông qua trước hội đồng.