We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

2166 Tiến sĩ Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Tiến sĩ
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (50)
 • Chăm sóc y tế (187)
 • Kĩ năng đời sống (2)
 • Du lịch và Khách sạn (14)
 • Dạy nghề (29)
 • Giao thông và vận tải hàng hóa (16)
 • Hàng không (2)
 • Khoa học môi trường/năng lượng (70)
 • Khoa học tự nhiên (317)
 • Khoa học xã hội (222)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Tiến sĩ Các chương trình Giải thích

Yêu cầu đối với các chương trình tiến sĩ thường bao gồm việc sinh viên phải có bằng thạc sĩ. Thêm vào đó, ứng viên cũng phải nộp một luận văn hoặc khóa luận trong đó thể hiện một nghiên cứu học thuật mới mẻ. Tại một số quốc gia, luận văn thậm chí có thể cần phải được bảo vệ và thông qua trước hội đồng.