We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

34 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Giáo dục Nghiên cứu giáo dục 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Nghiên cứu giáo dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (34)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Giáo dục Nghiên cứu giáo dục

Các chương trình nghiên cứu giáo dục có thể tập trung vào cách các quá trình học tập khác nhau ảnh hưởng đến giáo dục theo thời gian dựa trên các cá nhân khác nhau. Nghiên cứu của sinh viên có thể giúp phát triển các phương pháp giảng dạy mới, có thể được thực hiện trong trường học và các chương trình khác.