We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

37 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Giáo dục Giảng dạy 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Giảng dạy
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (37)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Giáo dục Giảng dạy

Sinh viên theo học khóa học về sư phạm sẽ được giới thiệu về các phương pháp và công cụ hướng dẫn khác nhau dành cho các độ tuổi và/hoặc các môn khác nhau. Chương trình học có thể bao gồm thiết kế đề cương môn học và lập kế hoạch quản lý lớp học, động viên trẻ em học tập, kết hợp sử dụng công nghệ, và lưu trữ hồ sơ.