Keystone logo

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Động vật học Côn trùng học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Động vật học
  • Côn trùng học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Động vật học Côn trùng học

Học sinh trong các chương trình côn trùng học tìm hiểu về lịch sử tự nhiên của côn trùng, bao gồm sinh lý học, sự tiến hóa và hành vi của chúng. Các lớp khám phá mối quan hệ phức tạp giữa côn trùng và môi trường của chúng, bao gồm cả ảnh hưởng của chúng đối với con người trong cả sức khỏe cộng đồng và nông nghiệp.