The University Of Veterinary Medicine And Pharmacy In Kosice

Địa điểm

Khoảnh khắc

The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice

Address
The University of veterinary medicine and pharmacy in Košice
Komenského 73

041 81 Khoảnh khắc, Vùng Košice, Slovakia
Điện thoại
+421 915984004, +421 917841426

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: