Đọc Mô tả chính thức

Các Hussite Thần học Khoa là một khoa thần học theo định hướng đa ngành. Khoa chuẩn bị học sinh cho công việc học tập, dịch vụ Bộ và ngành nghề khác nhau trong giáo dục, văn hóa, dịch vụ xã hội, quản lý nhà nước hay chính trị cũng như các dịch vụ ở nước ngoài. Các Hussite Thần học Khoa là từ khi ra đời đã bị ràng buộc với Giáo Hội Hussite Tiệp Khắc được thành lập vào đầu năm 1920 từ phong trào Công giáo hiện đại.

Các nghiên cứu và học tập làm việc tại Khoa là tuy nhiên thể truy cập đến tất cả mọi người bất kể niềm tin, giới tính, chủng tộc, đảng phái hay thế giới quan chính trị của họ. Khoa tôn trọng niềm tin của học sinh và là tôn giáo khoan dung như được chứng tỏ sự đa dạng của các lĩnh vực nghiên cứu trên cung cấp.

Các Hussite Thần học Khoa hiện đang cung cấp các nghiên cứu thần học của ba niềm tin Kitô giáo - thần học Hussite, Chính thống thần học và thần học Công Giáo Cũ cũng như nghiên cứu người Do Thái, các nghiên cứu Tôn giáo, Triết học và các lĩnh vực phi-thần học nghiên cứu khác như công tác xã hội và từ thiện và sư phạm.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Séc

Trường này cũng cung cấp:

PhD

Charles University Hussite Theological Faculty

Chương trình nghiên cứu tiến sĩ về Thần học Hồi giáo, chi nhánh nghiên cứu của người Do Thái học tập với thời gian học bốn năm chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu khoa học ... [+]

Chương trình nghiên cứu tiến sĩ về Thần học Hồi giáo, chi nhánh nghiên cứu của người Do Thái học tập với thời gian học bốn năm chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu khoa học độc lập và các hoạt động sáng tạo độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu Do Thái. Chi nhánh nghiên cứu cho phép sinh viên chuyên về nghề nghiệp của họ theo kế hoạch học tập cá nhân của mình. Chi nhánh nghiên cứu phát triển một di sản trí tuệ của các nghiên cứu Do Thái và áp dụng điều đó trong tình hình tôn giáo đương đại của Do Thái giáo. Chủ đề của các nghiên cứu là lịch sử và văn hóa Do Thái, phụng vụ giáo đường Do Thái, triết học tôn giáo Do Thái, văn học rabbi, đọc và giải thích các văn bản được lựa chọn của tiếng Babylon Talmud và ngôn ngữ tiếng Do Thái của văn bản rabbi. Mục tiêu của các nghiên cứu là sự chuẩn bị khoa học của các chuyên gia hạng nhất có khả năng làm việc khoa học độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu của người Do Thái. Chi nhánh không được xác định theo quốc gia hay xưng tội nhưng giải thích Do Thái giáo là một hiện tượng tôn giáo trong bối cảnh lịch sử chồng chéo vào các vấn đề hiện tại. Tìm hiểu về các giá trị tinh thần của Do Thái giáo cho phép sinh... [-]

Cộng hòa Séc Prague
Tháng Mười 2019
Anh
Toàn thời gian
4 năm
Khuôn viên trường
Học tại trường kết hợp trực tuyến
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Charles University Hussite Theological Faculty

Chương trình nghiên cứu tiến sĩ về Thần học trực tuyến, chi nhánh của nghiên cứu Thần học Hussite Thần học với thời gian học bốn năm chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu kho ... [+]

Chương trình nghiên cứu tiến sĩ về Thần học trực tuyến, chi nhánh của nghiên cứu Thần học Hussite Thần học với thời gian học bốn năm chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu khoa học độc lập và các hoạt động sáng tạo độc lập trong lĩnh vực thần học. Chi nhánh học tập cho phép sinh viên chuyên môn theo kế hoạch học tập cá nhân của mình. Nhánh nghiên cứu cung cấp kiến thức về các phương pháp ẩn dật và áp dụng chúng trong diễn ngôn thần học đương đại và cả trong cuộc đối thoại với các phương pháp thú tội của các hệ thống thần học khác. Chủ đề của các nghiên cứu là một bản tóm tắt thần học được diễn giải trong tiến trình của thần học Hussite. Mục tiêu của các nghiên cứu là sự chuẩn bị khoa học của các chuyên gia hạng nhất có khả năng làm việc khoa học độc lập trong lĩnh vực thần học. Chi nhánh đồng thời hướng đến nhận thức về thực tế rằng ngay từ đầu đã có một nỗ lực để hiểu mới và giải thích mới về các quan niệm thần học cơ bản. Do đó, chi nhánh nằm trong bối cảnh với các khái niệm khác đã vượt qua một quan niệm siêu hình về thế giới. Nó liên quan đến những câu hỏi chính của niềm tin Kitô giáo và Chúa Kitô hiện diện trong thế giới này. Sinh... [-]

Cộng hòa Séc Prague
Tháng Mười 2019
Anh
Toàn thời gian
4 năm
Khuôn viên trường
Học tại trường kết hợp trực tuyến
Đọc thêm bằng tiếng Anh

Charles University in Prague