Tiến sĩ Triết học trong Nghệ thuật Sáng tạo và Truyền thông

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

For almost 32 years Sunway University has established a reputation both in Malaysia and overseas, as an inspiring educational leader. Perfectly harnessing the highest quality of academic personnel and ... Đọc thêm

For almost 32 years Sunway University has established a reputation both in Malaysia and overseas, as an inspiring educational leader. Perfectly harnessing the highest quality of academic personnel and an exceptionally diverse range of programmes any global educational powerhouse would be proud of. Đọc ít hơn