Tiến sĩ Triết học (tiến sĩ)

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

The Faculty of Social Sciences, Hong Kong Baptist University comprises seven departments: Education Studies, Geography, Government & International Studies, History, Sport, Physical Education & ... Đọc thêm

The Faculty of Social Sciences, Hong Kong Baptist University comprises seven departments: Education Studies, Geography, Government & International Studies, History, Sport, Physical Education & Health, Social Work, and Sociology. Đọc ít hơn