Đọc Mô tả chính thức

Đại học Sabi và Viện Kinh doanh và IPAG Business School đã ký một thỏa thuận để cung cấp một chương trình cấp bằng kép hỗn hợp trong Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) là một tiến sĩ, nghiên cứu theo định hướng tiến sĩ trong quản trị kinh doanh.

66246_728x290.gif

Các chương trình DBA chủ yếu bao gồm tiến hành nghiên cứu độc lập về một chủ đề được lựa chọn và bằng văn bản của một luận án. Các nghiên cứu đã làm chủ trong chương trình sau đó sẽ được áp dụng để đóng góp trực tiếp vào thực tiễn kinh doanh. Trong suốt thời gian của chương trình, sinh viên sẽ thực hiện nghiên cứu độc lập về một chủ đề được chọn và làm việc chặt chẽ với một giám sát viên sẽ cung cấp cho họ hướng dẫn và hỗ trợ. Một khi nghiên cứu của họ hoàn tất và sinh viên đã viết một luận án trình bày kết quả của họ, họ sẽ phải bảo vệ luận án của họ thông qua một bài kiểm tra viva voce (miệng) trước một bồi thẩm đoàn. Sinh viên DBA phải hoàn thành khóa học, hội thảo và hội thảo trong học kỳ đầu tiên của khóa học.

Mô-đun

  • Nghiên cứu và phương pháp luận
  • Phân tích và phê bình 1 và 2
  • Lãnh đạo 1 và 2
  • Quản lý Kinh doanh Quốc tế
  • Quản lý thay đổi và phát triển tổ chức
  • Tiếng Anh thương mại
  • Quản trị nhân sự

Tất cả sinh viên DBA phải vượt qua kỳ thi toàn diện Grand (GCE) trước một bồi thẩm đoàn vào cuối học kỳ đầu tiên sau khi hoàn thành khóa học, hội thảo và hội thảo của họ thành công.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Cập nhật lần cuối May 1, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 - 4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date