Bối cảnh và Triết học

Kinh tế Ứng dụng là một môn khoa học xã hội kết hợp các khái niệm kinh tế và hoạt động kinh doanh nhằm làm cho quá trình ra quyết định hiệu quả hơn.

Quản lý có thể được định nghĩa như là một chức năng điều phối các tác động của con người để thực hiện các mục tiêu và mục tiêu sử dụng nguồn lực sẵn có hiệu quả và hiệu quả. Quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, biên chế, dẫn hoặc chỉ đạo, cũng như kiểm soát một tổ chức để thực hiện một mục tiêu, một mục tiêu hoặc thiết lập các mục tiêu.

Sau Thế chiến II, trong năm 1940, kinh tế, Joel Dean, Ph.D. viết và tham khảo ý kiến ​​với các tổ chức bằng cách áp dụng kinh tế vi mô, đặc biệt là "lý thuyết của công ty" để cải thiện quá trình ra quyết định.

Trong những năm 1950, nổi tiếng thế giới, Peter Drucker, Ph.D. bắt đầu phát triển lý thuyết quản lý và triết học, cho các ứng dụng trong các tổ chức. Trong những năm 1960, các ngành khoa học xã hội và toán học đã được tích hợp thêm với tài chính, tiếp thị và quản lý do đó tạo ra những quan điểm bổ sung trong quá trình quyết định làm.

Chương trình Kinh tế quản lý và ứng dụng của IUGS có một nhiệm vụ chính để tăng cường khả năng của học sinh để phục vụ cho nghề nghiệp của mình thông qua các nghiên cứu mức độ sau đại học.

Một nhiệm vụ thứ hai là để nâng cao kiến ​​thức cho các lĩnh vực công cộng và tư nhân bao gồm, học viện thông qua các ấn phẩm và bài thuyết trình.

ii. Kết quả: Đối với tất cả các khóa học, được thực hiện theo sự giám sát của Dean, và những khóa học được chấp nhận cho trước đứng, sinh viên sẽ chứng minh những điều sau đây: A. kiến ​​thức toàn diện về quản lý và lý thuyết kinh tế và thực hành thông qua nghiên cứu tài liệu, và các nguồn thông tin thứ cấp và sơ cấp; B. kiến ​​thức kỹ lưỡng về phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật quản lý và kinh tế ứng dụng; C. Vâng phát triển kỹ năng tư duy phê phán; D. tốt nghiệp các kỹ năng cấp văn bản và giao tiếp; E. Dễ với giảng bằng lời nói liên quan đến vấn đề như đã chứng minh ở luận án Quốc phòng kiểm tra răng miệng cũng như bất kỳ cuộc thảo luận bàn tròn với các đồng nghiệp hoặc giảng viên; F. Một tối thiểu là 85% làm chủ của vật liệu kiểm tra.

Nội dung

 • IUGS cung cấp độ sau đây trong quản lý & Kinh tế ứng dụng:
 1. Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ);
 2. <li>   Ti&#7871;n s&#297; Qu&#7843;n tr&#7883; kinh doanh (DBA);</li>
  <li>   Th&#7841;c s&#297; Qu&#7843;n tr&#7883; Kinh doanh (MBA);</li>
  <li>   Th&#7841;c s&#297; Khoa h&#7885;c (MSc).</li>
  

Luận án cho tiến sĩ và luận án cho chương trình MBA có xu hướng được lý thuyết và liên quan đến nhiều nghiên cứu sau đó chính thứ cấp.
C&aacute;c d&#7921; &aacute;n cho DBA ho&#7863;c th&#7841;c s&#297; c&oacute; xu h&#432;&#7899;ng t&igrave;m ki&#7871;m m&#7897;t gi&#7843;i ph&aacute;p th&#7921;c t&#7871; hay k&#7871;t qu&#7843; cho m&#7897;t c&acirc;u h&#7887;i ho&#7863;c c&#7847;n. N&oacute; bao g&#7891;m nhi&#7873;u ti&#7875;u h&#7885;c sau &#273;&oacute; nghi&ecirc;n c&#7913;u th&#7913; c&#7845;p.
danh m&#7909;c &#273;&#7847;u t&#432; v&agrave; h&#7885;c b&#7841; c&#7911;a h&#7885;c sinh &#273;&#432;&#7907;c ki&#7875;m tra b&#7903;i c&aacute;c hi&#7879;u tr&#432;&#7903;ng sau khi th&#7843;o lu&#7853;n v&#7899;i h&#7885;c sinh &#273;&#7875; x&aacute;c &#273;&#7883;nh m&#7909;c ti&ecirc;u c&#7911;a m&igrave;nh. Cho vay &#273;&#7875; &#273;&#7913;ng ti&ecirc;n ti&#7871;n s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c ph&ecirc; duy&#7879;t sau khi qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y. Ch&#7881; &#273;i&#7875;m "C" ho&#7863;c t&#7889;t h&#417;n s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c ch&#7845;p nh&#7853;n chuy&#7875;n giao cho v&#7883; h&#7885;c thu&#7853;t. Ngo&agrave;i c&aacute;c sinh vi&ecirc;n n&oacute;i chung trung b&igrave;nh ph&#7843;i l&agrave; "B" ho&#7863;c t&#7889;t h&#417;n. 
Nhi&#7879;m v&#7909; ch&iacute;nh l&agrave; &#273;&#7875; cho ph&eacute;p h&#7885;c sinh &#273;&#7875; thu h&uacute;t nh&#7919;ng kh&oacute;a h&#7885;c sau t&uacute; t&agrave;i m&agrave; ph&#7909;c v&#7909; nhu c&#7847;u c&#7911;a m&igrave;nh cho c&aacute;c m&#7909;c ti&ecirc;u v&agrave; m&#7909;c ti&ecirc;u ngh&#7873; nghi&#7879;p v&agrave; h&#7885;c t&#7853;p c&#7911;a h&#7885;. &#272;i&#7873;u n&agrave;y &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c th&ocirc;ng qua s&#7921; l&#7921;a ch&#7885;n &#273;&uacute;ng &#273;&#7855;n c&#7911;a c&aacute;c kh&oacute;a h&#7885;c &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7875; &#273;&#432;&#7907;c s&#7921; ch&#7845;p thu&#7853;n c&#7911;a Dean sau khi th&#7843;o lu&#7853;n v&#7899;i h&#7885;c sinh.
T&#7845;t c&#7843; h&#7885;c sinh s&#7869; hi&#7875;n th&#7883; c&aacute;c m&ocirc;n h&#7885;c c&#417; s&#7903; trong 66 t&iacute;n ch&#7881; &#273;&#7913;ng ti&ecirc;n ti&#7871;n, trong &#273;&oacute; bao g&#7891;m 9 t&iacute;n ch&#7881; c&#7911;a c&aacute;c m&ocirc;n h&#7885;c trong:<ol><li>    Kinh t&#7871; v&#297; m&ocirc;;</li>
<li>   Kinh t&#7871; vi m&ocirc;;</li>
<li>   L&yacute; thuy&#7871;t kinh t&#7871;;</li> 
<li>   qu&#7843;n l&yacute; l&yacute; thuy&#7871;t v&agrave; th&#7921;c h&agrave;nh.</li>

Các MBA trong Quản lý & Kinh tế ứng dụng đòi hỏi phải có 27 tín chỉ đứng tiên tiến. Có ít nhất 15 tín chỉ được yêu cầu trong các khóa học nền tảng cơ bản. Các khóa học bao gồm: kế toán, kinh tế, tài chính, quản lý và tiếp thị. Còn lại 12 tín chỉ đứng cao nên phù hợp với các mục tiêu của sinh viên sẽ được sự chấp thuận của Dean.

MSC y&ecirc;u c&#7847;u 27 t&iacute;n ch&#7881; &#273;&#7913;ng ti&ecirc;n ti&#7871;n. N&ecirc;n c&oacute; &iacute;t nh&#7845;t 12 t&iacute;n ch&#7881; c&aacute;c kh&oacute;a h&#7885;c n&#7873;n t&#7843;ng. MSC trong Qu&#7843;n l&yacute; v&agrave; Kinh t&#7871; &#7912;ng d&#7909;ng l&agrave; chuy&ecirc;n bi&#7879;t h&#417;n trong m&#7897;t khu v&#7921;c c&#7909; th&#7875;. N&oacute; c&oacute; th&#7875; bao g&#7891;m b&#7845;t k&#7923; c&#7911;a c&aacute;c l&#297;nh v&#7921;c nh&#432; k&#7871; to&aacute;n, t&agrave;i ch&iacute;nh, kinh t&#7871;, qu&#7843;n l&yacute; v&agrave; ti&#7871;p th&#7883;. &#272;&#7875; minh h&#7885;a, "N&oacute; c&oacute; th&#7875; &#273;&#432;&#7907;c b&#7843;o hi&#7875;m v&agrave; b&#7845;t &#273;&#7897;ng s&#7843;n ho&#7863;c n&oacute; c&oacute; th&#7875; l&agrave; v&#7873; t&agrave;i ch&iacute;nh, t&#7853;p trung &#273;&#7847;u t&#432; v&agrave; qu&#7843;n l&yacute; danh m&#7909;c &#273;&#7847;u t&#432; ho&#7863;c b&#7845;t k&#7923; khu v&#7921;c quy &#273;&#7883;nh kh&aacute;c. Do &#273;&oacute;, 27 t&iacute;n ch&#7881; &#273;&#7913;ng cao c&#7845;p ph&#7843;i ph&ugrave; h&#7907;p v&#7899;i m&#7909;c ti&ecirc;u ngh&#7873; nghi&#7879;p v&agrave; h&#7885;c t&#7853;p c&#7911;a h&#7885;c sinh. C&aacute;c kh&oacute;a h&#7885;c n&agrave;y &#273;&#432;&#7907;c x&aacute;c &#273;&#7883;nh b&#7903;i Dean sau khi trao v&#7899;i h&#7885;c sinh. Trong nh&#7919;ng tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p nh&#7845;t &#273;&#7883;nh, c&aacute;c kh&oacute;a h&#7885;c c&oacute; th&#7875; &#273;&#432;&#7907;c y&ecirc;u c&#7847;u c&#7911;a c&#417; quan c&#7845;p ph&eacute;p. V&igrave; v&#7853;y vi&#7879;c l&#7921;a ch&#7885;n kh&oacute;a h&#7885;c s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c quy&#7871;t &#273;&#7883;nh b&#7903;i nh&#7919;ng y&ecirc;u c&#7847;u.
M&#7913;c &#273;&#7897; DBA h&#432;&#7899;ng v&#7873; &#7913;ng d&#7909;ng th&#7921;c t&#7871; trong m&#7897;t khu v&#7921;c &#273;&#432;&#7907;c l&#7921;a ch&#7885;n c&#7911;a doanh nghi&#7879;p. C&aacute;c DBA trong Qu&#7843;n l&yacute; v&agrave; Kinh t&#7871; &#7913;ng d&#7909;ng y&ecirc;u c&#7847;u 66 t&iacute;n ch&#7881; &#273;&#7913;ng ti&ecirc;n ti&#7871;n. C&oacute; &iacute;t nh&#7845;t 15 t&iacute;n ch&#7881; &#273;&#432;&#7907;c y&ecirc;u c&#7847;u trong c&aacute;c kh&oacute;a h&#7885;c n&#7873;n t&#7843;ng c&#417; b&#7843;n. C&aacute;c kh&oacute;a h&#7885;c bao g&#7891;m:<ol><li>   K&#7871; to&aacute;n;</li> 
<li>   Kinh t&#7871;;</li> 
<li>   T&agrave;i ch&iacute;nh;</li>
<li>   S&#7921; qu&#7843;n l&yacute;;</li> 
<li>   Marketing.</li> 

Còn lại 51 tín chỉ đứng cao cấp có thể được thực hiện trong kế toán, kinh tế, tài chính, quản lý và tiếp thị và phải nhất quán với các mục tiêu của sinh viên đó sẽ được xác định và chấp thuận của Dean sau khi trao với học sinh. Trong một số trường hợp các khóa học này có thể theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép. Vì vậy việc lựa chọn khóa học sẽ được quyết định bởi những yêu cầu. Các DBA thường nhằm giải quyết một giải pháp mà sẽ dẫn đến một hành động và liên quan đến một số lượng đáng kể của nghiên cứu chính. Do đó, khóa học còn lại sẽ là phù hợp với các mục tiêu của dự án. Để cung cấp cho các ví dụ về một dự án ví dụ là; việc tạo ra một kế hoạch kinh doanh chi tiết hoặc để thiết lập một kế hoạch kinh doanh trong khu vực để phân phối của một sản phẩm cụ thể.

C&aacute;c ti&#7871;n s&#297; v&#7873; Qu&#7843;n l&yacute; v&agrave; Kinh t&#7871; &#7913;ng d&#7909;ng y&ecirc;u c&#7847;u 66 t&iacute;n ch&#7881; c&#7911;a c&aacute;c m&ocirc;n h&#7885;c &#273;&#7913;ng ti&ecirc;n ti&#7871;n bao g&#7891;m t&#7889;i thi&#7875;u l&agrave;: <ol><li>   6 t&iacute;n ch&#7881; trong l&yacute; thuy&#7871;t kinh t&#7871; c&#417; b&#7843;n;</li> 
<li>   6 t&iacute;n c&#7911;a qu&#7843;n l&yacute; c&#417; b&#7843;n;</li> 
<li>    6 t&iacute;n ch&#7881; c&#7911;a khu v&#7921;c mi&#7873;n c&#7909; th&#7875; &#273;&#432;&#7907;c nghi&ecirc;n c&#7913;u.</li> 

48 tín chỉ còn lại đứng cao nên phù hợp với các mục tiêu của sự cam kết tiến sĩ. Các tiến sĩ thường liên quan đến nghiên cứu thứ cấp lớn hơn như trái ngược với chính. Luận văn của sinh viên thông thường sẽ dẫn đến một sự gia tăng nói chung trong kiến ​​thức của một khu vực cụ thể của nghiên cứu, chẳng hạn như: "thị trường công nghiệp ở châu Á" hay "khái niệm mới trong quản lý nguồn nhân lực".

Y&ecirc;u c&#7847;u t&#7889;t nghi&#7879;p bao g&#7891;m c&aacute;c kh&oacute;a h&#7885;c sau &#273;&acirc;y &#273;&#432;&#7907;c th&#7921;c hi&#7879;n theo th&#7913; t&#7921; t&#7841;i IUGS:<ol><li> Qu&#7843;n l&yacute; &amp; Kinh t&#7871; &#7913;ng d&#7909;ng nghi&ecirc;n c&#7913;u I (3 t&iacute;n ch&#7881;) s&#297; &amp; Master c&#7911;a sinh vi&ecirc;n;</li>
<li>   Qu&#7843;n l&yacute; &amp; Kinh t&#7871; &#7913;ng d&#7909;ng nghi&ecirc;n c&#7913;u II (3 t&iacute;n ch&#7881;) sinh vi&ecirc;n s&#297; ch&#7881;;</li>
<li>   Lu&#7853;n &aacute;n ho&#7863;c d&#7921; &aacute;n (18 t&iacute;n ch&#7881;) sinh vi&ecirc;n ti&#7871;n s&#297;, ho&#7863;c c&aacute;c Thesis (18 t&iacute;n ch&#7881;) sinh vi&ecirc;n th&#7841;c s&#297;;</li>
<li>   T&#7889;t nghi&#7879;p H&#7897;i th&#7843;o (3 t&iacute;n ch&#7881;) s&#297; &amp; Master c&#7911;a sinh vi&ecirc;n.</li>

Hoàn thành Tiến sĩ Triết học và Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quản lý và Kinh tế ứng dụng do đó đòi hỏi tối thiểu 93 tín chỉ sau tú tài.

Ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c Th&#7841;c s&#297; Qu&#7843;n tr&#7883; Kinh doanh v&agrave; Th&#7841;c s&#297; Khoa h&#7885;c Qu&#7843;n l&yacute; &amp; Kinh t&#7871; &#7913;ng d&#7909;ng y&ecirc;u c&#7847;u t&#7889;i thi&#7875;u 45 t&iacute;n ch&#7881; sau t&uacute; t&agrave;i. 

Trình tự

 • Danh mục đầu tư và học bạ của học sinh được kiểm tra bởi Dean sau khi thảo luận với học sinh để xác định mục tiêu của mình.
 • Advance tín đứng nhiên tổng cộng (66) cho các tiến sĩ và (27) cho Bằng của Thầy có thể được thực hiện đồng thời với các sinh viên khác IUGS môn học. Học sinh phải hoàn thành (66) tiên tiến đứng tín sau đại học cho các tiến sĩ và (27) tiên tiến đứng tín dụng tốt nghiệp cho Bằng của Thạc sĩ trước khi thực hiện yêu cầu học tập của họ trong quản lý và Kinh tế ứng dụng.
 • Nghiên cứu tôi phải được hoàn thành, phê duyệt và nộp trước khi làm việc về nghiên cứu II bắt đầu.
 • The Graduate Hội thảo có thể được hoàn thành tại bất kỳ thời gian trong quá trình tuyển sinh của học sinh tại IUGS, nhưng phải được hoàn thành trước khi thực hiện yêu cầu học tập của họ trong quản lý & Kinh tế ứng dụng.

 • Phương pháp giảng dạy bao gồm, nhưng không giới hạn: - đọc Assigned sách và các bài báo khoa học; - Bài giảng tương tác; - Thảo luận nhóm nhỏ; - Sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử (Questia thư viện trực tuyến được cung cấp bởi các trường đại học và các nguồn dữ liệu khác của sinh viên, cố vấn lựa chọn, và Dean); - Kỳ thi: thi tích lũy và toàn diện để đảm bảo chủ làm chủ vấn đề.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 8 các khóa học tại International University For Graduate Studies - IUGS »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019, Tháng 2 2020