Hôn nhân & ĐIỀU TRỊ GIA ĐÌNH

Chương trình này là lý tưởng cho các chuyên gia giữa sự nghiệp người có lý lịch học tập trong hôn nhân và liệu pháp gia đình cùng với kinh nghiệm thực hành lâm sàng đáng kể. Nhiều ứng viên bằng là bác sĩ dày dạn với lịch sử thành công của hôn nhân và liệu pháp gia đình thực hành. Một trình độ tiến sĩ là có liên quan đối với hôn nhân và gia đình các chuyên gia có con đường sự nghiệp đã dẫn họ đến vai trò lãnh đạo trong tổ chức quản lý, giáo dục đại học, huấn luyện, chính sách công, và tư vấn. Mỗi chương trình được dành riêng cho việc duy trì một tiêu chuẩn xuất sắc trong khi sự hiểu biết về nhu cầu của học viên người lớn là ai chuyên gia bận rộn.

Các ứng cử viên tương tác với giảng viên và nhân viên trong một cộng đồng học tập hỗ trợ phong phú. ứng viên Bằng sẽ học với các học giả và các chuyên gia từ các trường đại học, các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan công cộng, chính quyền địa phương, các tổ chức quốc tế, hệ thống trường học, thực hành lâm sàng tư nhân, và các hệ thống cung cấp chăm sóc sức khỏe. Các nghiên cứu được thiết kế riêng cho nhu cầu học tập cụ thể của từng cá nhân.

Giảng dạy Triết học và sứ mệnh

Nhiệm vụ chính của một chương trình giáo dục trong hôn nhân và gia đình trị khóa học là: 1. Để phát triển Hôn nhân tiên tiến cấp có thẩm quyền và trị liệu gia đình vào thời điểm tốt nghiệp; 2. Để thúc đẩy và phổ biến một cơ sở hệ thống có giá trị cho việc giảng dạy và thực hành hôn nhân và liệu pháp gia đình; 3. Để quảng bá văn hóa-thông tin và thực hành sức khỏe tâm thần có hệ thống tôn trọng; 4. Để thúc đẩy cơ thể của tài liệu học thuật trong các lĩnh vực thông qua việc thúc đẩy các nghiên cứu về hiệu quả lâm sàng, người dân đặc biệt, thực hành dựa trên bằng chứng, và mối quan tâm của mối quan hệ; 5. Để thúc đẩy vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực này.

Dự định năng lực và kết quả

 • Sau khi hoàn thành độ, Kết hôn và sinh viên tốt nghiệp Gia đình trị liệu sẽ chứng minh năng lực và kết quả trong các lĩnh vực sau đây của học bổng và thực hành:
 1. kiến thức toàn diện về hôn nhân và gia đình trị liệu lý thuyết và thực hành thông qua nghiên cứu tài liệu, thư mục, và phát triển một phác thảo chú thích;
 2. <li>   ki&#7871;n th&#7913;c to&agrave;n di&#7879;n v&#7873; c&aacute;c ph&#432;&#417;ng ph&aacute;p nghi&ecirc;n c&#7913;u th&ocirc;ng qua vi&#7879;c x&acirc;y d&#7921;ng m&#7897;t c&acirc;u h&#7887;i nghi&ecirc;n c&#7913;u h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; li&#7879;u ph&aacute;p gia &#273;&igrave;nh v&agrave; l&#7921;a ch&#7885;n c&aacute;c ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n th&iacute;ch h&#7907;p c&#7911;a vi&#7879;c thu th&#7853;p v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch d&#7919; li&#7879;u;</li>
  <li>   Ph&aacute;t tri&#7875;n t&#7889;t c&aacute;c k&#7929; n&#259;ng t&#432; duy ph&ecirc; ph&aacute;n, trong &#273;&oacute; c&oacute; nh&#7919;ng ph&acirc;n t&iacute;ch, t&#7893;ng h&#7907;p, c&ugrave;ng v&#7899;i c&aacute;c quy tr&igrave;nh kh&aacute;c nhau v&agrave; h&#7897;i t&#7909;;</li>
  <li>   T&#7889;t nghi&#7879;p k&#7929; n&#259;ng c&#7845;p b&#7857;ng v&#259;n b&#7843;n;</li>
  <li>   D&#7877; v&#7899;i gi&#7843;ng b&#7857;ng l&#7901;i n&oacute;i v&#7873; v&#7845;n &#273;&#7873; qu&#7889;c ph&ograve;ng th&ocirc;ng qua &#273;&#432;&#7901;ng u&#7889;ng v&agrave;, khi th&iacute;ch h&#7907;p, c&aacute;c cu&#7897;c th&#7843;o lu&#7853;n b&agrave;n tr&ograve;n v&#7899;i c&aacute;c &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p;</li>
  <li>   k&#7929; n&#259;ng th&#7921;c h&agrave;nh c&oacute; th&#7849;m quy&#7873;n c&aacute; nh&acirc;n, gia &#273;&igrave;nh, c&aacute;c c&#7863;p v&#7907; ch&#7891;ng v&agrave; con c&aacute;i nh&oacute;m v&#7899;i ng&#432;&#7901;i l&#7899;n, tr&#7867; em, thanh thi&#7871;u ni&ecirc;n v&agrave; ng&#432;&#7901;i gi&agrave;.</li>
  

Khóa học Yêu cầu Content miền

 • IUGS cung cấp một Tiến sĩ Triết học (PhD) độ và một bác sĩ của Hôn nhân và Gia đình trị liệu (DMFT) cấp bằng.
 1. Các tiến sĩ được thiết kế để chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình trị liệu để tham gia vào nghiên cứu và lãnh đạo học tập trong lĩnh vực này cũng như cung cấp các dịch vụ hôn nhân và gia đình điều trị tiên tiến.
 2. <li>   C&aacute;c B&aacute;c s&#297; c&#7911;a h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia &#273;&igrave;nh tr&#7883; li&#7879;u &#273;&#432;&#7907;c thi&#7871;t k&#7871; &#273;&#7875; n&acirc;ng cao n&#259;ng l&#7921;c c&#7911;a h&#7885;c sinh &#273;&#7875; cung c&#7845;p c&aacute;c d&#7883;ch v&#7909; h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia &#273;&igrave;nh &#273;i&#7873;u tr&#7883; ti&ecirc;n ti&#7871;n.</li>
  <li>   Lu&#7853;n &aacute;n ti&#7871;n s&#297; c&oacute; xu h&#432;&#7899;ng &#273;&#432;&#7907;c l&yacute; thuy&#7871;t v&agrave; li&ecirc;n quan &#273;&#7871;n nhi&#7873;u nghi&ecirc;n c&#7913;u sau &#273;&oacute; ti&#7875;u h&#7885;c &#7903; khu v&#7921;c &#273;&#432;&#7907;c l&#7921;a ch&#7885;n c&#7911;a H&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; Gia &#273;&igrave;nh tr&#7883; li&#7879;u.</li> 
  <li> C&aacute;c d&#7921; &aacute;n DMFT h&#432;&#7899;ng v&#7873; &#7913;ng d&#7909;ng th&#7921;c t&#7871; trong m&#7897;t khu v&#7921;c &#273;&#432;&#7907;c l&#7921;a ch&#7885;n c&#7911;a h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia &#273;&igrave;nh tr&#7883; v&agrave; c&oacute; xu h&#432;&#7899;ng li&ecirc;n quan &#273;&#7871;n nghi&ecirc;n c&#7913;u c&#417; b&#7843;n h&#417;n.</li>
  

Cần lĩnh gôn (hoặc tương đương theo đánh giá và phê duyệt các nhiệm khoa) cho bằng tiến sĩ trong Hôn nhân và Gia đình trị liệu bao gồm:
 1. Hôn nhân và gia đình trị lý thuyết;
 2. <li> vi&#7879;c &#273;i&#7873;u tr&#7883; c&aacute;c v&#7845;n &#273;&#7873; &#273;&#7863;c bi&#7879;t, bao g&#7891;m nh&#432;ng kh&ocirc;ng gi&#7899;i h&#7841;n: l&#7841;m d&#7909;ng ch&#7845;t g&acirc;y nghi&#7879;n, b&#7841;o l&#7921;c gia &#273;&igrave;nh, b&#7879;nh t&acirc;m th&#7847;n, ngh&egrave;o &#273;&oacute;i, t&#432; ph&aacute;p h&igrave;nh s&#7921;, v&agrave; n&#259;ng l&#7921;c v&#259;n h&oacute;a;</li>
  <li> H&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia &#273;&igrave;nh &#273;i&#7873;u tr&#7883; ph&#432;&#417;ng ph&aacute;p;</li>
  <li> T&#432; v&#7845;n v&agrave; &#273;i&#7873;u tr&#7883; v&#7899;i c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, gia &#273;&igrave;nh, c&aacute;c c&#7863;p v&#7907; ch&#7891;ng, v&agrave; c&aacute;c nh&oacute;m;</li>
  <li> H&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; li&#7879;u ph&aacute;p gia &#273;&igrave;nh th&#7921;c t&#7853;p;</li>
  <li>   Ph&#432;&#417;ng ph&aacute;p nghi&ecirc;n c&#7913;u;</li>
  <li> C&oacute; li&ecirc;n quan h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; li&#7879;u ph&aacute;p gia &#273;&igrave;nh t&#7921; ch&#7885;n theo ph&ecirc; duy&#7879;t c&#7911;a Hi&#7879;u tr&#432;&#7903;ng.</li>
  

Giảng Yêu cầu, chiến lược, và trình tự

 • Có tổng cộng 93 giờ tín dụng sau tú tài được yêu cầu cho bằng tiến sĩ, tối thiểu là 27 tín chỉ phải được thực hiện tại IUGS. Một số có thể được thực hiện thông qua nghiên cứu độc lập hoặc tại các tổ chức hậu tú tài khác do Dean đã được phê duyệt. Lên đến 66 tín chỉ học tập sau tú tài có thể được chuyển giao từ các tổ chức học thuật hậu tú tài được công nhận khác theo chi tiết thường vụ học Chính sách chuyển đổi tín IUGS của. Chỉ điểm "C" hoặc tốt hơn sẽ được chấp nhận chuyển giao cho vị học thuật. Ngoài các sinh viên nói chung trung bình phải là "B" hoặc tốt hơn.
 • phương pháp giảng dạy bao gồm:
 1. Xem xét và, như đã được phê duyệt, chấp nhận có liên quan khóa học sau tú tài trước đó đáp ứng các tiêu chí của IUGS để đứng chuyển tín chỉ học tập tiên tiến;
 2. <li>   Khi c&#7847;n thi&#7871;t, nghi&ecirc;n c&#7913;u &#273;&#7897;c l&#7853;p ho&#7863;c c&aacute;c kh&oacute;a h&#7885;c ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7841;i c&aacute;c t&#7893; ch&#7913;c h&#7853;u t&uacute; t&agrave;i kh&aacute;c do Dean &#273;&atilde; &#273;&#432;&#7907;c ph&ecirc; duy&#7879;t &#273;&#7875; ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c m&ocirc;n h&#7885;c c&#7847;n thi&#7871;t;</li>
  <li>   Ph&acirc;n c&ocirc;ng &#273;&#7885;c s&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o khoa h&#7885;c;</li>
  <li>   b&agrave;i gi&#7843;ng t&#432;&#417;ng t&aacute;c;</li>
  <li>    th&#7843;o lu&#7853;n nh&oacute;m nh&#7887;;</li>
  <li>   S&#7917; d&#7909;ng c&aacute;c ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n truy&#7873;n th&ocirc;ng &#273;i&#7879;n t&#7917; (th&#432; vi&#7879;n tr&#7921;c tuy&#7871;n Questia &#273;&#432;&#7907;c cung c&#7845;p b&#7903;i c&aacute;c tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7841;i h&#7885;c v&agrave; c&aacute;c l&#7921;a ch&#7885;n kh&aacute;c c&#7911;a sinh vi&ecirc;n, c&#7889; v&#7845;n, v&agrave; Dean).</li>
  

Các yêu cầu giảng dạy và trình tự bao gồm các môn học sau đây được thực hiện thành công tại IUGS:
 1. Hôn nhân và Gia đình trị liệu Thiết kế nghiên cứu I (3) các khoản tín dụng;
 2. <li>   H&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; Gia &#273;&igrave;nh tr&#7883; li&#7879;u nghi&ecirc;n c&#7913;u thi&#7871;t k&#7871; II (3) c&aacute;c kho&#7843;n t&iacute;n d&#7909;ng;</li>
  <li>   Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c y&ecirc;u c&#7847;u nghi&ecirc;n c&#7913;u, ph&aacute;t tri&#7875;n c&#7889; v&#7845;n d&#7921;a tr&ecirc;n c&aacute;c lu&#7853;n &aacute;n ti&#7871;n s&#297; ho&#7863;c d&#7921; &aacute;n;</li> 
  <li>   Lu&#7853;n &aacute;n v&agrave; Qu&#7889;c ph&ograve;ng u&#7889;ng ho&#7863;c D&#7921; &aacute;n Ti&#7871;n s&#297; v&agrave; thi v&#7845;n &#273;&aacute;p (18) t&iacute;n d&#7909;ng;</li>
  <li>   H&#7897;i th&#7843;o &#272;&#7841;i 8 ng&agrave;y &#273;&#432;&#7907;c t&#7893; ch&#7913;c t&#7841;i 10 ng&agrave;y Residency (3) c&aacute;c kho&#7843;n t&iacute;n d&#7909;ng;</li>
  <li>   Tr&ecirc;n trang web mi&#7879;ng panel qu&#7889;c ph&ograve;ng c&#7911;a lu&#7853;n &aacute;n Ti&#7871;n ki&#7875;m tra mi&#7879;ng c&#7911;a D&#7921; &aacute;n ti&#7871;n s&#297;;</li>
  <li>   M&#7897;t t&#7889;i thi&#7875;u l&agrave; 85% l&agrave;m ch&#7911; c&#7911;a v&#7853;t li&#7879;u ki&#7875;m tra.</li>
  

Đối với cả hai bằng tiến sĩ, Kết hôn và Thiết kế nghiên cứu trị liệu gia đình tôi phải được hoàn thành, phê duyệt và nộp trước khi làm việc Hôn nhân và Gia đình trị liệu nghiên cứu thiết kế II bắt đầu. Hôn nhân và Gia đình trị liệu nghiên cứu và thiết kế I và II là điều kiện tiên quyết để thực hiện các luận án hoặc dự án Tiến sĩ.
C&aacute;c lu&#7853;n &aacute;n ho&#7863;c d&#7921; &aacute;n Ti&#7871;n s&#297; kh&ocirc;ng ph&#7843;i l&agrave; m&#7897;t &#273;i&#7873;u ki&#7879;n ti&ecirc;n quy&#7871;t cho H&#7897;i th&#7843;o Graduate. Tuy nhi&ecirc;n, &#273;&oacute; l&agrave; khuy&#7871;n c&aacute;o r&#7857;ng t&#7845;t c&#7843; c&aacute;c m&ocirc;n c&#7847;n thi&#7871;t tr&#432;&#7899;c khi c&aacute;c kh&oacute;a h&#7885;c nghi&ecirc;n c&#7913;u &#273;&#432;&#7907;c ho&agrave;n th&agrave;nh.
The Graduate H&#7897;i th&#7843;o c&oacute; th&#7875; &#273;&#432;&#7907;c ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7841;i b&#7845;t c&#7913; th&#7901;i &#273;i&#7875;m ghi danh &#7913;ng c&#7917; vi&ecirc;n tr&igrave;nh &#273;&#7897; t&#7841;i IUGS, nh&#432;ng ph&#7843;i &#273;&#432;&#7907;c ho&agrave;n th&agrave;nh tr&#432;&#7899;c khi th&#7921;c hi&#7879;n y&ecirc;u c&#7847;u h&#7885;c t&#7853;p c&#7911;a h&#7885; trong h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; Gia &#273;&igrave;nh tr&#7883; li&#7879;u.

Giảng viên khóa học

 • Các giảng viên và số lượng giáo viên hướng dẫn có sẵn cho mỗi khóa học sẽ khác nhau, nhưng có thể bao gồm:
 1. Trưởng khoa Hôn nhân và Gia đình trị liệu;
 2.  <li>Mentor;</li>
  <li>Khoa &amp; Th&#259;m Gi&#7843;ng vi&ecirc;n;</li>
  <li>Lu&#7853;n &aacute;n ho&#7863;c &#7910;y ban D&#7921; &aacute;n th&agrave;nh vi&ecirc;n.</li>
  

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 8 các khóa học tại International University For Graduate Studies - IUGS »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019, Tháng 2 2020