Bối cảnh và Triết học

Giáo dục là một lĩnh vực rộng lớn với một số lĩnh vực chuyên ngành. Chúng bao gồm các chuyên ngành như: học tập phát triển và giảng dạy, phát triển trẻ thơ, giáo dục tiểu học và trung học, giáo dục đặc biệt, giáo dục người lớn, nghiên cứu giáo dục, thiết kế chương trình giảng dạy, nghiên cứu văn học, giáo dục ngôn ngữ, nghiên cứu toán học, giáo dục, giáo viên, và các đặc sản khác. Với bề rộng của phương pháp sư phạm, các khoản tín dụng học tập trước đây của sinh viên từ các tổ chức hậu tú tài được công nhận sẽ được đánh giá trên cơ sở cá nhân.

Những sinh viên mà theo đuổi một EdD hoặc tiến sĩ trong ngành Giáo dục tại Đại học Quốc tế Nghiên cứu sau đại học (IUGS) có thể là giáo viên tiểu học hay trung học, tâm lý học, nhân viên tư vấn hướng dẫn, quản lý, dinh dưỡng, các cán bộ thư viện, hoặc nhân viên y tế công cộng.

Nghiên cứu có thể là trong lĩnh vực chuyên môn cá nhân như; toán học, khoa học, tiếng Anh, đọc, lịch sử, kinh tế, thể dục, âm nhạc và nghệ thuật hoặc chính sách công, lãnh đạo và quản lý, xã hội và cơ sở triết học giáo dục, giáo dục so sánh quốc tế, ngôn ngữ học, chủng tộc, bất bình đẳng, và ngôn ngữ trong giáo dục, định lượng giáo dục phân tích chính sách, đào tạo giáo viên, biết chữ, ngôn ngữ và giáo dục tiếng Anh, phát triển con người và khoa học phát triển và tâm lý.

Nhiệm vụ chính là để cho phép học sinh để thu thập những khóa học sau tú tài mà phục vụ nhu cầu của mình cho các mục tiêu và mục tiêu nghề nghiệp và học tập của họ. Điều này đạt được thông qua sự lựa chọn đúng đắn của các khóa học được để được sự chấp thuận của Dean sau khi thảo luận với học sinh.

Kết quả

Học sinh phải chứng minh những điều sau đây:

 • Đối với tất cả các khóa học, bao gồm các khóa học cá nhân được thực hiện dưới sự giám sát của Dean, các khóa học được chấp nhận trước đứng, hoặc các khóa học thực hiện tại Đại Hội thảo yêu cầu, sinh viên sẽ chứng minh những điều sau đây:
  • Một nền trong lý thuyết và nghiên cứu và khả năng thiết kế và tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm để giải quyết các câu hỏi và các vấn đề lý thuyết hay thực tiễn quan trọng.
 • Chương trình chuẩn bị học sinh:
 1. Nghiên cứu, phân tích và giải thích nhận thức của con người, ngôn ngữ, văn học, và quá trình học tập trong cả hai bối cảnh giảng dạy chính thức và không chính thức khác nhau, từ mầm non thông qua tuổi trưởng thành;
 2. <li>   Thi&#7871;t k&#7871; v&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913;u quy tr&igrave;nh gi&#7843;ng d&#7841;y nh&#7857;m n&acirc;ng cao vi&#7879;c h&#7885;c, v&agrave; &#273;&#7875; &#273;&aacute;nh gi&aacute; hi&#7879;u qu&#7843; c&#7911;a c&aacute;c can thi&#7879;p;</li>
  <li>   Quy tr&igrave;nh &#273;&#7863;c bi&#7879;t quan t&acirc;m bao g&#7891;m ng&ocirc;n ng&#7919; v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875;n mang t&iacute;nh bi&#7875;u t&#432;&#7907;ng, l&agrave;m th&#7871; n&agrave;o c&aacute;c em &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c n&#259;ng l&#7921;c giao ti&#7871;p, &#273;&#7885;c v&agrave; vi&#7871;t thu nh&#7853;n v&agrave; h&#432;&#7899;ng d&#7851;n, s&#7917; d&#7909;ng c&aacute;c m&ocirc;i tr&#432;&#7901;ng &#273;a ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n d&#7921;a tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh &#273;&#7875; c&#7843;i thi&#7879;n gi&#7843;ng d&#7841;y trong khoa h&#7885;c v&agrave; c&aacute;c l&#297;nh v&#7921;c n&#7897;i dung kh&aacute;c, v&agrave; &#7913;ng d&#7909;ng c&#7911;a tr&ograve; ch&#417;i gi&aacute;o d&#7909;c &#273;&#7875; c&#7843;i thi&#7879;n vi&#7879;c h&#7885;c;</li> 
  <li>   Quy tr&igrave;nh &#273;&#7863;c tr&#432;ng d&acirc;n &#273;&#7863;c bi&#7879;t (v&iacute; d&#7909;, ng&#432;&#7901;i h&#7885;c ng&ocirc;n ng&#7919; th&#7913; hai, SES sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh th&#7883; th&#7845;p h&#7885;c t&#7841;i c&aacute;c tr&#432;&#7901;ng c&ocirc;ng l&#7853;p / tin / gi&aacute;o x&#7913;, h&#7885;c sinh khuy&#7871;t t&#7853;t &#273;&#7885;c) &#273;&#432;&#7907;c quan t&acirc;m &#273;&#7863;c bi&#7879;t l&agrave; t&#7889;t.</li>
  

Việc mua lại biết chữ.
 1. Trọng tâm ở đây chính là sự phát triển của quá trình đọc và viết từ những năm mẫu giáo thông qua tuổi trưởng thành. Chủ đề bao gồm những điều sau đây:
 • Điều kiện tiên quyết và những dự báo của việc học để đọc trước độc giả (ví dụ., Nhận thức âm vị, kiến ​​thức lá thư, nghe sách truyện), đọc từ, đánh vần, đọc hiểu, thu hồi vốn từ vựng, trôi chảy, nguyên nhân của khuyết tật đọc sách, và các hiệu ứng giảng dạy.
Các thông tin liên lạc trong phát triển và học tập.
 1. Việc tập trung vào các quá trình xã hội và nhận thức phức tạp trong đó các hệ thống biểu tượng (ví dụ, ngôn ngữ, đọc viết và tính toán) được mua. đặc biệt chú trọng đến thực hành và hoàn cảnh cụ thể, trong đó các hệ thống này được sử dụng. Nó cũng bao gồm;
 • Sự xuất hiện của chế độ mới về đại diện và thông tin liên lạc được bật bằng cách thực hiện những biểu tượng mới có được. Các tác động giảng dạy của cơ quan này công việc cũng được xem xét, đặc biệt là những tác động của phương tiện truyền thông kỹ thuật số cho việc học tập và phát triển, bao gồm cả sự phát triển của môi trường dựa trên web, chẳng hạn như mô phỏng và các trò chơi video.
Khi thu nhập của trình độ tiến sĩ của họ, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đã giả định vị trí giảng viên hoặc nghiên cứu tại các trường đại học, hệ thống trường công lập, và các cơ quan dành cho giáo dục và đánh giá, cũng như các công ty tư nhân.

Nội dung

 • IUGS cung cấp độ sau đây trong giáo dục:
 1. Tiến sĩ Triết học (PhD.);
 2. <li>   Ti&#7871;n s&#297; T&acirc;m l&yacute; h&#7885;c (EdD.);</li>
  <li>   C&aacute;c lu&#7853;n &aacute;n (ti&#7871;n s&#297;) c&oacute; xu h&#432;&#7899;ng &#273;&#432;&#7907;c l&yacute; thuy&#7871;t v&agrave; li&ecirc;n quan &#273;&#7871;n nhi&#7873;u nghi&ecirc;n c&#7913;u sau &#273;&oacute; ti&#7875;u h&#7885;c;</li>
  <li>   D&#7921; &aacute;n (EdD) c&oacute; xu h&#432;&#7899;ng t&igrave;m ki&#7871;m m&#7897;t gi&#7843;i ph&aacute;p th&#7921;c t&#7871; hay k&#7871;t qu&#7843; cho m&#7897;t c&acirc;u h&#7887;i ho&#7863;c c&#7847;n. N&oacute; bao g&#7891;m nhi&#7873;u ti&#7875;u h&#7885;c sau &#273;&oacute; nghi&ecirc;n c&#7913;u th&#7913; c&#7845;p.</li>
  

giáo dục học sinh tiến sĩ trước đây đã nghiên cứu các môn học giáo dục cụ thể như liệt kê dưới đây mà phục vụ như là một tiền thân là một sinh viên bắt đầu nghiên cứu giáo dục của họ để chuẩn bị cho các vị tiến sĩ. Tất cả học sinh sẽ hiển thị các môn học cơ sở trong 66 tín chỉ đứng tiên tiến, trong đó bao gồm các môn học tại:
 1. Phương pháp nghiên cứu trong tâm lý giáo dục;
 2. <li>   qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t tri&#7875;n v&agrave; h&#7885;c t&#7853;p nh&#7853;n th&#7913;c trong gi&aacute;o d&#7909;c;</li>
  <li>   ph&aacute;t tri&#7875;n x&atilde; h&#7897;i v&agrave; &#273;&#7897;ng l&#7921;c trong gi&aacute;o d&#7909;c;</li> 
  <li>   v&#7845;n &#273;&#7873; gi&#7843;ng d&#7841;y: s&#7921; kh&aacute;c bi&#7879;t c&aacute; nh&acirc;n, qu&aacute; tr&igrave;nh nh&oacute;m v&agrave; b&#7889;i c&#7843;nh tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c;</li> 
  <li>   Ng&ocirc;n ng&#7919; v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875;n giao ti&#7871;p: l&yacute; thuy&#7871;t v&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913;u trong l&#297;nh v&#7921;c &#273;&#7885;c s&#7899;m, l&yacute; thuy&#7871;t v&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913;u v&#7873; khuy&#7871;t t&#7853;t &#273;&#7885;c, &#273;&aacute;nh gi&aacute; nh&#7853;n th&#7913;c.</li> 
  

giáo dục học sinh tiến sĩ trong lĩnh vực "Đào tạo Phát triển và Chỉ thị Chuyên môn" trước đây đã nghiên cứu các đối tượng cụ thể được liệt kê dưới đây mà phục vụ như là một nền tảng cho việc chuẩn bị của các nghiên cứu tiến sĩ. 66 yêu cầu các khoản tín dụng sau tú tài để chấp nhận trước đứng có thể đến từ một số trong những cách sau:
 1. Vai trò của các trường học trong xã hội Mỹ;
 2. <li>   N&#7873;n t&#7843;ng tri&#7871;t h&#7885;c c&#7911;a Gi&aacute;o d&#7909;c;</li> 
  <li>   Ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh gi&#7843;ng d&#7841;y &amp; H&#432;&#7899;ng d&#7851;n, t&#432; v&#7845;n tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c;</li> 
  <li>   &#272;&#7885;c / Ng&ocirc;n ng&#7919; h&#7885;c, C&ocirc;ng ngh&#7879; gi&aacute;o d&#7909;c &amp; Emerging Media;</li> 
  <li>   Bi&#7871;t ch&#7919;, ti&#7871;ng Anh nh&#432; m&#7897;t ng&ocirc;n ng&#7919; th&#7913; hai (TESOL);</li>
  <li>   Gi&aacute;o d&#7909;c &#272;o l&#432;&#7901;ng &amp; &#272;&aacute;nh gi&aacute;;</li> 
  <li>   C&aacute;c v&#7845;n &#273;&#7873; &#273;&#432;&#417;ng &#273;&#7841;i trong gi&aacute;o d&#7909;c;</li> 
  <li>   L&atilde;nh &#273;&#7841;o gi&aacute;o d&#7909;c;</li> 
  <li>   Gi&aacute;o d&#7909;c tr&#7867; em t&#7915; s&#7899;m;</li> 
  <li>   H&#7885;c t&#7853;p v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875;n;</li> 
  <li>   Ti&#7875;u h&#7885;c hay trung h&#7885;c Ph&#432;&#417;ng ph&aacute;p gi&aacute;o d&#7909;c (ti&#7871;ng Anh / To&aacute;n / Khoa h&#7885;c / X&atilde; h&#7897;i h&#7885;c), Qu&#7843;n l&yacute; gi&aacute;o d&#7909;c;</li>
  <li>   L&#7899;p h&#7885;c Ngh&#7879; &amp; Qu&#7843;n l&yacute;;</li> 
  <li>   Sinh vi&ecirc;n d&#7841;y t&#7853;p;</li>
  <li>   Gi&aacute;o d&#7909;c h&#7885;c v&#7899;i nhu c&#7847;u &#273;a d&#7841;ng (Gi&aacute;o d&#7909;c &#273;&#7863;c bi&#7879;t);</li> 
  <li>   H&ograve;a nh&#7853;p &amp; h&#7907;p t&aacute;c th&#7921;c h&agrave;nh;</li> 
  <li>   &#272;&#7863;c &#273;i&#7875;m c&#7911;a c&#7843;m x&uacute;c / h&agrave;nh vi t&agrave;n t&#7853;t;</li> 
  <li>   Nh&#7919;ng g&#7907;i &yacute; gi&aacute;o d&#7909;c cho sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&#7875; ch&#7845;t v&agrave; s&#7913;c kh&#7887;e khi&#7871;m;</li> 
  <li>   Ti&#7871;ng Anh Ng&ocirc;n ng&#7919; h&#7885;c;</li> 
  <li>   C&ocirc;ng c&#7897;ng T&agrave;i ch&iacute;nh tr&#432;&#7901;ng;</li> 
  <li>   &Acirc;m nh&#7841;c v&agrave; Ngh&#7879; thu&#7853;t H&#432;&#7899;ng d&#7851;n;</li>
  <li>   X&aacute;c su&#7845;t &amp; Th&#7889;ng k&ecirc;, n&#259;ng khi&#7871;u: S&aacute;ng t&#7841;o v&agrave; t&agrave;i n&#259;ng;</li>
  <li>   &#272;a d&#7841;ng &amp; &#272;&#7841;o &#273;&#7913;c.</li>
  

Chỉ điểm "C" hoặc tốt hơn sẽ được chấp nhận chuyển giao cho vị học thuật. Ngoài các sinh viên nói chung trung bình phải là "B" hoặc tốt hơn.
Y&ecirc;u c&#7847;u t&#7889;t nghi&#7879;p bao g&#7891;m c&aacute;c kh&oacute;a h&#7885;c sau &#273;&acirc;y &#273;&#432;&#7907;c th&#7921;c hi&#7879;n theo th&#7913; t&#7921; t&#7841;i IUGS:<ol><li>   Nghi&ecirc;n c&#7913;u Gi&aacute;o d&#7909;c I (3 t&iacute;n ch&#7881;);</li>
<li>   Nghi&ecirc;n c&#7913;u Gi&aacute;o d&#7909;c II (3 t&iacute;n ch&#7881;);</li>
<li>   Lu&#7853;n &aacute;n ho&#7863;c d&#7921; &aacute;n (18 t&iacute;n ch&#7881;);</li> 
<li>   T&#7889;t nghi&#7879;p H&#7897;i th&#7843;o (3 t&iacute;n ch&#7881;).</li>

Hoàn thành Tiến sĩ Triết học (PhD) hoặc Tiến sĩ Giáo dục (EdD) yêu cầu tối thiểu 93 tín chỉ sau tú tài.

Trình tự

 • Advance đứng tín chỉ khóa học với tổng trị giá tối thiểu 66 được yêu cầu cho các tiến sĩ thường là thông qua một bằng thạc sĩ. Họ có thể được thực hiện đồng thời với các sinh viên khác IUGS môn học. Học sinh phải hoàn thành 66 tín chỉ đứng sau đại học tiên tiến cho các tiến sĩ trước khi thực hiện yêu cầu học tập của họ trong chương trình giáo dục.
 • Trước khi bước vào chương trình, học sinh phải trình bày bảng điểm của các tổ chức được công nhận nói chung thông qua bằng thạc sĩ (MEd, EDM, MAEd, MAE, MSEd, hoặc MSE). các môn học bổ sung trong các khóa học phân chia trên trong tâm lý giáo dục, một khóa học trong thống kê, và một khóa học về tâm lý học thực nghiệm được yêu cầu. Học sinh có thể áp dụng cho các chương trình mà không có những khóa học mà họ phải hoàn thành khóa học trước khi họ hoàn thành yêu cầu học tập của họ.
 • Advance tín đứng nhiên tổng cộng 66 cho các tiến sĩ có thể được thực hiện đồng thời với các sinh viên khác IUGS môn học. Học sinh phải hoàn thành 66 tín chỉ đứng sau đại học tiên tiến cho các tiến sĩ trước khi thực hiện yêu cầu học tập của họ trong chương trình giáo dục.
 • Danh mục đầu tư và học bạ của học sinh được kiểm tra bởi Dean sau khi thảo luận với học sinh để xác định mục tiêu của mình. Cho vay để đứng tiên tiến sẽ được phê duyệt sau khi quá trình này.
 • Việc lựa chọn một Mentor, một uy tín chuyên nghiệp với trình độ tiến sĩ và trong khu vực của học sinh về chuyên môn, và sự chấp thuận của Dean, học sinh sẽ bắt đầu nghiên cứu tiên tiến trong khu vực chuyên môn của mình. -Research Tôi phải được hoàn thành, phê duyệt và nộp trước khi làm việc về nghiên cứu II bắt đầu.
 • Trong suốt nghiên cứu của học sinh, Hiệu trưởng là tiếp xúc với các cố vấn hỗ trợ với trang bị cho sinh viên với các công cụ nghiên cứu cần thiết để tiến hành tuyến tính hoặc nghiên cứu thực nghiệm và phân loại dữ liệu phân tích và psychometrics của họ.
 • The Graduate Hội thảo có thể được hoàn thành tại bất kỳ thời gian trong quá trình tuyển sinh của học sinh tại IUGS, nhưng phải được hoàn thành trước khi thực hiện yêu cầu học tập của họ.

chiến lược giảng dạy bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Phân công đọc sách và các bài báo khoa học; bài giảng -Interactive; - Thảo luận nhóm nhỏ; - Sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử (Questia thư viện trực tuyến được cung cấp bởi IUGS và các nguồn dữ liệu bổ sung được lựa chọn bởi các sinh viên, cố vấn, và Dean); -Examinations: Tích lũy và toàn diện, kiểm tra để đảm bảo chủ làm chủ vấn đề; - Phát triển Mentor-dẫn của luận án hoặc dự án; - Khi cần thiết, các khóa học nghiên cứu độc lập có thể cần thiết để hoàn thành các môn học cần thiết.
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 8 các khóa học tại International University For Graduate Studies - IUGS »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Tháng 9 2020
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020, Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020, Tháng 9 2020