Philosophy

Nhiệm vụ chính của các chương trình giáo dục tại Christian Tư vấn và hướng khóa học tâm linh là:

 • Để phát triển, nhận xét phê phán có thẩm quyền và các nhà nghiên cứu cũng thông báo, các giáo sư và bác sĩ lâm sàng;
 • Để tăng cường và thúc đẩy một nền tảng toàn diện cho việc giảng dạy, nghiên cứu và thực hành Christian Tư vấn và hướng tâm linh;
 • Để thúc đẩy các hệ thống tôn trọng sự đa dạng của các quần thể của khách hàng cũng như cách tiếp cận để nghiên cứu, giảng dạy và thực hành lâm sàng;
 • Để thúc đẩy cơ thể của tài liệu học thuật trong lĩnh vực thông qua việc thúc đẩy các kết quả nghiên cứu và phân tích, nghiên cứu và đạo đức trị, giảng dạy và hiệu quả lâm sàng, người dân đặc biệt, thực hành dựa trên bằng chứng, và mối quan tâm sức khỏe tâm thần;
 • Để khắc sâu sắc và tư duy phê phán trong lĩnh vực này.

Kết quả

Học sinh phải chứng minh trước sau khi tốt nghiệp:

 • A. Kiến thức toàn diện của Christian Tư vấn hoặc hướng tâm linh lý thuyết và thực hành lâm sàng thông qua nghiên cứu tài liệu, thư mục, và sự phát triển của một phác thảo chú thích cho luận án, dự án;
 1. kiến thức toàn diện về các phương pháp nghiên cứu thông qua việc xây dựng một Tư Vấn Kitô giáo hay tâm linh câu hỏi nghiên cứu Direction, và việc lựa chọn một phương tiện thích hợp của việc thu thập và phân tích dữ liệu;
 2. <li>   Ph&aacute;t tri&#7875;n t&#7889;t c&aacute;c k&#7929; n&#259;ng t&#432; duy ph&ecirc; ph&aacute;n, bao g&#7891;m c&#7843; nh&#7919;ng ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; t&#7893;ng h&#7907;p bao g&#7891;m c&#7843; ph&#432;&#417;ng ph&aacute;p ti&#7871;p c&#7853;n trong nh&#7853;n th&#7913;c v&agrave; l&#7907;i th&#7871; c&#7911;a ph&#432;&#417;ng ph&aacute;p nghi&ecirc;n c&#7913;u &#273;&#7883;nh t&iacute;nh v&agrave; &#273;&#7883;nh l&#432;&#7907;ng;</li>
  <li> Sau &#273;&#7841;i h&#7885;c c&#7845;p b&#7857;ng v&#259;n b&#7843;n v&agrave; k&#7929; n&#259;ng giao ti&#7871;p;</li>
  <li>   D&#7877; v&#7899;i di&#7877;n ng&ocirc;n v&#7873; v&#7845;n &#273;&#7873; th&ocirc;ng qua b&#7843;o v&#7879; lu&#7853;n v&#259;n ho&#7863;c thi v&#7845;n &#273;&aacute;p v&agrave; khi th&iacute;ch h&#7907;p t&#7841;i c&aacute;c cu&#7897;c th&#7843;o lu&#7853;n b&agrave;n tr&ograve;n v&#7899;i c&aacute;c &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p v&agrave; gi&#7843;ng vi&ecirc;n;</li> 
  <li>   M&#7897;t t&#7889;i thi&#7875;u l&agrave; 85% l&agrave;m ch&#7911; c&#7911;a v&#7853;t li&#7879;u ki&#7875;m tra v&agrave; kh&#7843; n&#259;ng tham gia ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o nghi&ecirc;n c&#7913;u v&agrave; d&#7883;ch nh&#7919;ng b&agrave;i vi&#7871;t n&agrave;y v&agrave;o th&agrave;nh ph&#7847;n c&#7911;a th&#7921;c h&agrave;nh l&acirc;m s&agrave;ng.</li>
  

Đối với Tư Vấn Kitô giáo:
 1. Khả năng sử dụng hiệu quả thực hành tâm lý và lâm sàng đã được nghiên cứu cũng như các nguồn lực tinh thần để chữa bệnh và tăng trưởng;
 2. <li>   Kh&#7843; n&#259;ng di chuy&#7875;n v&#432;&#7907;t ra ngo&agrave;i "m&ocirc; h&igrave;nh b&#7879;nh t&#7853;t" &#273;i&#7875;n h&igrave;nh b&#7857;ng c&aacute;ch cung c&#7845;p li&#7879;u ph&aacute;p t&acirc;m l&yacute; &acirc;m thanh m&agrave; c&ocirc;ng nh&#7853;n chi&#7873;u k&iacute;ch t&acirc;m linh c&#7911;a kh&aacute;ch h&agrave;ng;</li>
  <li>   Kh&#7843; n&#259;ng t&iacute;ch h&#7907;p th&#7847;n h&#7885;c v&agrave; ki&#7871;n &#8203;&#8203;th&#7913;c &#273;&#7913;c tin truy&#7873;n th&#7889;ng kh&aacute;c, t&acirc;m linh, c&aacute;c ngu&#7891;n l&#7921;c c&#7911;a c&#7897;ng &#273;&#7891;ng &#273;&#7913;c tin, khoa h&#7885;c h&agrave;nh vi, v&agrave; l&yacute; thuy&#7871;t h&#7879; th&#7889;ng.</li>   
  

Đối với Direction tinh thần:
 1. Một nền linh đạo tích hợp nền tảng trên sự tự nhận thức và cam kết với văn hóa hiện đại, cũng như với các nguồn lực cổ điển và đương đại trong truyền thống Kitô giáo;
 2. <li>   T&acirc;m linh bi&#7871;t &#273;&#7885;c bi&#7871;t vi&#7871;t c&#259;n c&#7913; v&agrave;o n&#259;ng l&#7921;c kinh th&aacute;nh, th&#7847;n h&#7885;c v&agrave; t&acirc;m l&yacute;; t&acirc;m linh th&#7921;c ti&#7877;n th&ocirc;ng qua cam k&#7871;t c&aacute; nh&acirc;n xung quanh ch&#7911; &#273;&#7873; tinh th&#7847;n;</li>
  <li>   k&#7929; n&#259;ng chuy&ecirc;n nghi&#7879;p trong linh h&#432;&#7899;ng;</li>
  

Nội dung

 • IUGS cung cấp độ sau trong Christian Tư vấn hay hướng tinh thần:
 1. Master of Arts (MA);
 2. <li>  Th&#7841;c s&#297; Khoa h&#7885;c (MSc);</li>
  <li>  Ti&#7871;n s&#297; T&acirc;m l&yacute; h&#7885;c (PsyD);</li>
  <li>  Ti&#7871;n s&#297; Tri&#7871;t h&#7885;c (PhD).</li>
  

Dự án thạc sĩ và PsyD hướng về ứng dụng thực tế trong một khu vực được lựa chọn của Christian Tư vấn hoặc hướng tâm linh và có xu hướng liên quan đến nghiên cứu cơ bản hơn.
Lu&#7853;n &aacute;n th&#7841;c s&#297; v&agrave; ti&#7871;n s&#297; Lu&#7853;n &aacute;n c&oacute; xu h&#432;&#7899;ng l&yacute; thuy&#7871;t v&agrave; li&ecirc;n quan &#273;&#7871;n nhi&#7873;u nghi&ecirc;n c&#7913;u sau &#273;&oacute; ti&#7875;u h&#7885;c &#7903; khu v&#7921;c &#273;&#432;&#7907;c l&#7921;a ch&#7885;n c&#7911;a Christian T&#432; v&#7845;n ho&#7863;c h&#432;&#7899;ng t&acirc;m linh.
danh m&#7909;c &#273;&#7847;u t&#432; v&agrave; h&#7885;c b&#7841; c&#7911;a h&#7885;c sinh &#273;&#432;&#7907;c ki&#7875;m tra b&#7903;i c&aacute;c hi&#7879;u tr&#432;&#7903;ng sau khi th&#7843;o lu&#7853;n v&#7899;i h&#7885;c sinh &#273;&#7875; x&aacute;c &#273;&#7883;nh m&#7909;c ti&ecirc;u c&#7911;a m&igrave;nh. T&#7889;i &#273;a 27 (&#273;&#7889;i v&#7899;i h&#7885;c vi&ecirc;n cao h&#7885;c) ho&#7863;c 66 (&#273;&#7889;i v&#7899;i sinh vi&ecirc;n ti&#7871;n s&#297;) c&aacute;c kho&#7843;n t&iacute;n d&#7909;ng &#273;&#7913;ng ti&ecirc;n ti&#7871;n s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c ph&ecirc; duy&#7879;t sau khi qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y.
T&ecirc;n mi&#7873;n bao g&#7891;m trong c&aacute;c kho&#7843;n t&iacute;n d&#7909;ng &#273;&#432;&#7907;c &#273;&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; ph&ecirc; duy&#7879;t c&#7911;a Ch&#7911; nhi&#7879;m Khoa Christian T&#432; v&#7845;n ho&#7863;c h&#432;&#7899;ng t&acirc;m linh c&oacute; th&#7875; &#273;&#432;&#7907;c ch&#7845;p nh&#7853;n cho m&#7855;c c&#7841;n ti&ecirc;n ti&#7871;n bao g&#7891;m, nh&#432;ng kh&ocirc;ng gi&#7899;i h&#7841;n, nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u sau &#273;&acirc;y:<ol><li> &#272;&#7889;i v&#7899;i T&#432; V&#7845;n Kit&ocirc; gi&aacute;o:</li></ol><ul><li> C&aacute;c l&yacute; thuy&#7871;t v&#7873; nh&acirc;n c&aacute;ch v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875;n nh&acirc;n c&aacute;ch;</li>
<li> M&#7889;i quan h&#7879; gi&#7919;a c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n;</li>
<li> H&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia &#273;&igrave;nh n&#259;ng &#273;&#7897;ng;</li>
<li> Nh&oacute;m n&#259;ng &#273;&#7897;ng, nh&oacute;m n&#7895; l&#7921;c;</li>
<li> T&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; v&#259;n h&oacute;a;</li>
<li> h&#7885;c t&acirc;m l&yacute;;</li>
<li>  T&acirc;m l&yacute; c&#7911;a kinh nghi&#7879;m t&ocirc;n gi&aacute;o;</li>
<li> C&aacute;c l&yacute; thuy&#7871;t v&#7873; t&#432; v&#7845;n v&agrave; t&acirc;m l&yacute; tr&#7883; li&#7879;u;</li>
<li> &#273;&aacute;nh gi&aacute;, th&#7889;ng k&ecirc; nh&acirc;n c&aacute;ch;</li>
<li>  C&aacute;c l&yacute; thuy&#7871;t v&#7873; v&#259;n ph&ograve;ng m&#7909;c v&#7909;, bao g&#7891;m c&#7843; l&#7883;ch s&#7917; v&agrave; l&yacute; thuy&#7871;t c&#7911;a vi&#7879;c ch&#259;m s&oacute;c m&#7909;c v&#7909;;</li>
<li> Ph&#432;&#417;ng ph&aacute;p nghi&ecirc;n c&#7913;u;</li>
<li>  &#272;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng &#273;&#7871;n c&aacute;c ng&agrave;nh ngh&#7873; gi&uacute;p &#273;&#7905; v&agrave; &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c;</li>

Đối với Direction tinh thần:

 • Những nền tảng của Kitô giáo tâm linh;
<li>  N&#7873;n t&#7843;ng Kinh Th&aacute;nh, Christian Ngu&#7891;n g&#7889;c, V&#259;n h&#7885;c c&#7911;a Israel c&#7893; &#273;&#7841;i;</li>
<li> N&#7873;n t&#7843;ng th&#7847;n h&#7885;c / Christian thuy&#7871;t;</li>
<li> N&#7873;n t&#7843;ng t&acirc;m l&yacute; / Nh&acirc;n Person &amp; Ph&aacute;t tri&#7875;n t&acirc;m l&yacute;;</li>
<li>  Gi&#7899;i thi&#7879;u v&#7873; T&acirc;m linh Praxis;</li>
<li>  N&acirc;ng cao tinh th&#7847;n &#272;i c&ugrave;ng Praxis;</li>
<li>  Tinh th&#7847;n &#272;i c&ugrave;ng th&#7921;c t&#7853;p;</li>
<li>  &#272;&#7841;o &#273;&#7913;c c&#7911;a M&#7909;c v&#7909; T&#432; v&#7845;n v&agrave; h&#432;&#7899;ng t&acirc;m linh;</li>
<li>  H&#432;&#7899;ng t&acirc;m linh c&aacute; nh&acirc;n;</li>
<li> Paths t&acirc;m linh trong th&#7871; gi&#7899;i t&ocirc;n gi&aacute;o;</li>
<li> Christian &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c th&#7847;n h&#7885;c v&agrave; &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c;</li>
<li> D&#7921; &aacute;n D&ograve;ng t&acirc;m linh.</li>

Chỉ điểm "C" hoặc tốt hơn sẽ được chấp nhận chuyển giao cho vị học thuật. Ngoài ra trung bình chung của học sinh đối với các khoản tín dụng chuyển nhượng phải là "B" hoặc tốt hơn.

&#272;i&#7873;u ki&#7879;n t&#7889;t nghi&#7879;p: <ol><li>  MA v&agrave; th&#7841;c s&#297;: 45 t&iacute;n ch&#7881; sau t&uacute; t&agrave;i, bao g&#7891;m nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u sau &#273;&acirc;y:</li></ol><ul><li>  C&oacute; t&#7893;ng c&#7897;ng 27 t&iacute;n ch&#7881; sau t&uacute; t&agrave;i trong chuy&#7875;n giao t&#7915; c&aacute;c t&#7893; ch&#7913;c kh&aacute;c ho&#7863;c l&#7845;y b&#7857;ng &#273;&agrave;o t&#7841;o t&#7915; xa qua IUGS;</li>
<li>  ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng c&#7911;a qu&aacute; tr&igrave;nh &#273;&agrave;o t&#7841;o t&#7915; xa Nghi&ecirc;n c&#7913;u v&agrave; Thi&#7871;t k&#7871; (3 t&iacute;n ch&#7881;);</li>          
<li>  ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng c&#7911;a H&#7897;i th&#7843;o s&#7929; (3 t&iacute;n ch&#7881;);</li>
<li>  Lu&#7853;n v&#259;n t&#7889;t nghi&#7879;p v&agrave; Qu&#7889;c ph&ograve;ng u&#7889;ng, ho&#7863;c d&#7921; &aacute;n v&agrave; thi v&#7845;n &#273;&aacute;p (12) t&iacute;n d&#7909;ng;</li> 

PsyD: 93 tín chỉ sau tú tài, bao gồm những điều sau đây:

 • Có tổng cộng 66 tín chỉ sau tú tài trong chuyển giao từ các tổ chức được công nhận khác hoặc lấy bằng đào tạo từ xa qua IUGS;
<li>  Ho&agrave;n t&#7845;t th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&oacute;a h&#7885;c t&#7915; xa h&#7885;c t&#7853;p nghi&ecirc;n c&#7913;u v&agrave; thi&#7871;t k&#7871; I v&agrave; II (6 t&iacute;n ch&#7881;);</li>
<li> ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng c&#7911;a H&#7897;i th&#7843;o &#272;&#7841;i 8 ng&agrave;y t&#7841;i 10 ng&agrave;y Residency (3 t&iacute;n ch&#7881;);</li>
<li>  D&#7921; &aacute;n v&agrave; thi v&#7845;n &#273;&aacute;p (18 t&iacute;n ch&#7881;);</li>

Tiến sĩ: 93 tín chỉ sau tú tài, bao gồm những điều sau đây:

 • Có tổng cộng 66 tín chỉ sau tú tài trong chuyển giao (kiếm được trước khi hoặc sau khi nhập viện) hoặc lấy bằng đào tạo từ xa qua IUGS;
<li> Ho&agrave;n t&#7845;t th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&oacute;a h&#7885;c t&#7915; xa h&#7885;c t&#7853;p nghi&ecirc;n c&#7913;u v&agrave; thi&#7871;t k&#7871; I v&agrave; II (6 t&iacute;n ch&#7881;);</li>
<li> ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng c&#7911;a H&#7897;i th&#7843;o &#272;&#7841;i 8 ng&agrave;y t&#7841;i 10 ng&agrave;y Residency (3 t&iacute;n ch&#7881;);</li>
<li> Lu&#7853;n &aacute;n v&agrave; Qu&#7889;c ph&ograve;ng u&#7889;ng (18 t&iacute;n ch&#7881;).</li>

Trình tự

--Đứng nâng cao tín chỉ khóa học có thể được thực hiện trước hoặc sau khi trúng tuyển của học sinh tại IUGS. sinh viên thạc sĩ phải hoàn thành 27 tín chỉ của họ tiên tiến đứng và sinh viên tiến sĩ 66 tín chỉ tiên tiến đứng của họ trước khi tiến hành nghiên cứu và thiết kế I.

 • Đối với sinh viên tiến sĩ, nghiên cứu tôi phải được hoàn thành, phê duyệt và nộp trước khi bắt đầu làm việc về nghiên cứu II.
 • Nghiên cứu và thiết kế tôi (và cho sinh viên tiến sĩ nghiên cứu và thiết kế II) phải được hoàn thành, phê duyệt và nộp trước khi bản dự thảo đầu tiên của dự án của Thạc sĩ, luận án, dự án tiến sĩ hay luận án được đệ trình.
 • The Graduate Hội thảo có thể được hoàn thành tại bất kỳ thời gian trong quá trình tuyển sinh của học sinh tại IUGS nhưng phải được hoàn thành trước khi tốt nghiệp.

pháp giảng dạy sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:

 • Phân công đọc sách và các bài báo khoa học; - Hội thảo rà soát của các bài đọc được giao; - Bài giảng tương tác; - Thảo luận nhóm nhỏ, nơi sinh viên sẽ được đánh giá về mức độ tham gia của họ; - Sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử (Questia thư viện trực tuyến được cung cấp bởi các trường đại học và các nguồn khác của học sinh, người thầy đã chọn, và Dean); - Thi (thi tích lũy và toàn diện để đảm bảo đối tượng mờ
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 8 các khóa học tại International University For Graduate Studies - IUGS »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019, Tháng 2 2020