Bằng tiến sĩ. trong nghiên cứu Văn hóa

Nghiên cứu văn hóa HSN

Một tiến sĩ trong nghiên cứu văn hóa sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết và hiểu biết hơn về văn hóa và ý nghĩa của văn hóa.

Tiến sĩ của chúng tôi trong nghiên cứu Văn hóa nhằm tích hợp các yếu tố từ các khoa học nhân văn và khoa học xã hội như phân tích văn hóa, lịch sử, lịch sử nghệ thuật, nhân học, lịch sử tư tưởng, triết học, xã hội học văn hóa, dân tộc học, văn học, âm nhạc học, lịch sử của các tôn giáo, ngôn ngữ và tính thẩm mỹ và sáng tạo các môn nghệ thuật.

Chương trình được dựa trên một khái niệm rộng về văn hóa - đó là, nghiên cứu văn hóa trong bối cảnh của chúng tôi có nghĩa là người ta có thể nghiên cứu văn hóa như là liên quan đến các giá trị, thái độ, kiến ​​thức, hành vi, các mối quan hệ xã hội, biểu hiện ý nghĩa, đồ tạo tác, nghệ thuật và thực hành thẩm mỹ . Văn hóa có thể là cả một quá trình và kết quả hoặc một sản phẩm dưới dạng các đối tượng vật chất, dịch vụ hoặc các hoạt động trong cộng đồng.

Trên một mức độ tổng thể, chương trình tiến sĩ được mô tả từ hai kết hợp khái niệm mà cùng nhau tạo thành bốn lĩnh vực chính của ứng dụng:

  • Hiểu văn hóa
  • Chính sách văn hóa
  • Sản xuất văn hoá và Aestethic Practices
  • Giáo dục Văn hóa
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 6 các khóa học tại University College of Southeast Norway »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Trường liên hệ
Tháng 1 2020
Tháng 8 2020
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020, Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020, Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020, Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020, Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 1 2020, Tháng 8 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date