Phd trong lãnh đạo quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

Tiến sĩ Lãnh đạo Quốc tế

Chương trình tiến sĩ tại Đại học Horizons chuẩn bị sinh viên cho các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức toàn cầu, sự nghiệp như tư vấn độc lập, các doanh nhân, các nhà nghiên cứu kinh doanh và cũng quản lý dự án và chủ doanh nghiệp.

Chương trình này tập trung vào các xu hướng hiện đại trong lãnh đạo trên toàn cầu. lãnh đạo hiện nay là khả năng thích ứng, một tác nhân thay đổi, và chứng minh ý tưởng sáng tạo trong một môi trường thay đổi nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo toàn cầu là nhận thức về văn hóa. Một tiến sĩ sẽ cấp khả năng phân tích dữ liệu, dự đoán các sự kiện và các đội ảnh hưởng để mua trong các quyết định. Việc đào tạo tiến sĩ nghiêm ngặt trong một-một thuận lợi rất linh hoạt và sẽ cho phép mỗi học sinh để dễ dàng kết hợp nghĩa vụ chuyên nghiệp và cá nhân có yêu cầu học tập.

Mô tả khóa học

Quỹ Hội thảo Marketing / Tài chính / Đạo đức
Chiến lược kinh doanh quốc tế
Lý thuyết lãnh đạo
văn học
Các phương pháp định lượng và định tính
Kinh tế toàn cầu
Nghiên cứu tiên tiến trong lãnh đạo quốc tế
Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
Khảo sát của Global Leadership Thực hành
Luận văn Viết / Quốc phòng

THỜI GIAN

3 năm

Yêu cầu nhập học

Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương

NGÔN NGỮ

Pháp (trường trên) hoặc tiếng Anh (trực tuyến)

Giá trị tín dụng

180 Tín (Honors 240) *

Học phí và lệ phí

3000 € / năm + 60 € Phí đăng ký và 80 € Phí Công nghệ.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2017

Giới thiệu về trường

Horizons University delivers high-level degrees From Bachelors to Doctorates.Horizons University is

Horizons University delivers high-level degrees From Bachelors to Doctorates.Horizons University is Đọc ít hơn