Chương trình Tiến sỹ Kinh tế là một chương trình 3 năm liên quan đến luận án. Có thể có một năm kinh nghiệm nghề thêm các môn học.

1. Bằng cấp để vào học khóa học: Để được chấp nhận vào chương trình học vị tiến sĩ (kinh tế) ứng cử viên phải có bằng Thạc sỹ Kinh tế từ Đại học Ghana hoặc tại một số trường đại học khác được chấp thuận.

1.1 Những thí sinh có bằng M.Phil của họ trong kinh tế tại Đại học Ghana hoặc tại một số trường đại học khác đã được phê duyệt cho các mục đích có thể được miễn các môn học.

1.2 Các ứng cử viên với thạc sĩ từ trường Đại học khác sẽ được yêu cầu trong một năm đủ tiêu chuẩn để hoàn thành một năm Core và môn tự chọn trình yêu cầu cho chương trình M.Phil, trước khi họ có thể tiến hành với phần luận án của chương trình.

. 2 Thời gian chương trình: Chương trình sẽ bình thường (không bao gồm vòng loại năm) mở rộng trong thời gian ba năm;

3. Phương án thi: Các tiến sĩ (Kinh tế) kiểm tra sẽ được trong ba phần bao gồm Phần I (các môn học ở Legon), Phần II (các môn tự chọn tại JFE, và phần III (3 năm) luận án. Phần I và II tạo thành chương trình vòng loại năm.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date