Phd trong hệ sinh thái

Chung

Có sẵn 8 địa điểm

Chương trình mô tả

Bằng tiến sĩ. Sinh thái

Sinh thái há»c HSN

Các tiến sÄ© ChÆ°Æ¡ng trình Sinh thái tại Hải quân Mỹ tập trung vào má»i tÆ°Æ¡ng quan giữa tác Äá»ng môi trÆ°á»ng khác nhau. Äiá»u Äó nghÄ©a là gì?

Nghiên cứu má»i tÆ°Æ¡ng quan giữa tác Äá»ng môi trÆ°á»ng khác nhau có nghÄ©a là chúng ta nhìn sâu hÆ¡n vào má»i quan há» giữa các há» sinh thái thủy sinh và trên cạn, cả hai loài cá thá» và há» sinh thái. Chúng tôi làm nghiên cứu vá» quá trình tiến hóa liên quan Äến cấu trúc di truyá»n và chá»n lá»c và các vấn Äá» của con ngÆ°á»i liên quan Äến tác Äá»ng môi trÆ°á»ng.

nghiên cứu môi trÆ°á»ng trong các vấn Äá» chung, và Äặc biá»t là quá»c gia và quá»c tế liên quan Äến Äa dạng sinh há»c và sá»­ dụng bá»n vững các nguá»n tài nguyên, Äang Äá»i mặt vá»i những thách thức ngày càng tÄng. Sá»± cần thiết của nghiên cứu này Äược phát triá»n trên toàn thế giá»i và nghiên cứu môi trÆ°á»ng có liên quan cho nhiá»u ngành khác. Các chÆ°Æ¡ng trình tiến sÄ© vá» sinh thái tập trung vào hợp tác liên ngành và Äa ngành Äá» Äáp ứng những thách thức này.

Trong chÆ°Æ¡ng trình tiến sÄ© vá» sinh thái, chúng tôi có Äá»i ngÅ© giảng viên có trình Äá» cao và nÄng Äá»ng vá»i mạng lÆ°á»i quá»c gia và quá»c tế rá»ng rãi. Äiá»u này cung cấp cho bạn má»t sá» lượng lá»n các lá»±a chá»n khi chá»n Äá» tài nghiên cứu.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The University College of Southeast Norway (USN) is the country’s second largest state-owned university college, measured in the total number of students, and larger than several of Norway’s universit ... Đọc thêm

The University College of Southeast Norway (USN) is the country’s second largest state-owned university college, measured in the total number of students, and larger than several of Norway’s universities. Đọc ít hơn
Diễn viên , Porsgrunn , Rauland , Hønefoss , Porsgrunn , Bø i Telemark , Kongsberg , Làm vườn , Hønefoss + 8 Hơn Ít hơn