Các Chương trình Tiến sĩ về Quản lý chung

So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Quản lý chung

Quản lý chung

Một tiến sĩ hoặc Tiến sĩ Triết học là một mức độ học tập sau đại học được cấp bởi các trường đại học. Một khi chỉ đạt bằng tiến sĩ người đó thường có thể được gọi là một bác sĩ.

Quản lý chung là một vấn đề trọng tâm trong các hoạt động cơ bản trong kinh doanh. Lĩnh vực này bao gồm tài chính, quản lý nguồn nhân lực, kế toán quản lý, và kinh tế vĩ mô.  Quản lý chung kết hợp các kĩ năng trong quản lý chiến lược và hành vi tổ chức nhờ đó người quản lý có thể học được cách quản lý tốt nhất để áp dụng trong các ngành khác nhau.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Quản lý chung 2018

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về PhD Quản lý chung.  Hãy thử DBA Quản lý chung thay vào đó.
Quản lý chung

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây