Học bổng tiến sĩ khoa nghệ thuật

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

The Faculty of Arts is an essential part of Hong Kong Baptist University, an institution that is firmly committed to being ”a leading liberal arts university in Asia for the world delivering academic ... Đọc thêm

The Faculty of Arts is an essential part of Hong Kong Baptist University, an institution that is firmly committed to being ”a leading liberal arts university in Asia for the world delivering academic excellence in a caring, creative and global culture.” Đọc ít hơn