DBA trong quản lý bền vững

Chung

Có sẵn 3 địa điểm
Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

The aim of the SUMAS is to educate socially responsible global decision makers of the future who will make a real difference in the world. Its purpose is to deliver an innovative mix of sound business ... Đọc thêm

The aim of the SUMAS is to educate socially responsible global decision makers of the future who will make a real difference in the world. Its purpose is to deliver an innovative mix of sound business knowledge and a deep understanding of sustainable development. Đọc ít hơn
Ốc lắp cáp , Thụy Sĩ trực tuyến , Milan + 2 Hơn Ít hơn