Chương trình Tiến sĩ về tin học

Các Tiến sĩ Chương trình Tin học nhằm đẩy mạnh xuất sắc và nghiên cứu Tin học và Fundaments lý thuyết liên quan, cung cấp chất lượng cao đào tạo tiên tiến, dựa trên nghiên cứu của riêng, với sự công nhận quốc tế.

Các chương trình nghiên cứu hiện nay cho phép một huấn luyện bền vững của nguồn nhân lực trong các lĩnh vực tin học, trong đó có thể đưa vào nghiên cứu khoa học độc lập, góp phần vào sự tiến bộ của khoa học, sự sâu sắc của sự tiến hóa công nghệ và sự mở rộng của quang phổ applicational của nó.

Chương trình sẽ phú cho sinh viên có năng lực, khả năng và phương pháp nghiên cứu đảm bảo khả năng thiết kế, điều chỉnh và thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học cấp cao, theo chất lượng và đổi mới các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận.

Khóa học này cũng nhằm mục đích trang bị cho các ngành công nghiệp với các chuyên gia có khả năng ứng phó với những thách thức và các giải pháp thực hiện, trong khi hồi tố góp phần vào sự phát triển của lĩnh vực kinh doanh mới và cơ hội.

Tiếp cận với giáo dục đại học

Kết luận của Tiến sĩ này cho phép thực hiện các hoạt động nghiên cứu ở bậc sau tiến sĩ.

Hình thức truy cập

Truy cập vào chu kỳ này của nghiên cứu đòi hỏi một ứng dụng cho Trường Kỹ thuật của Đại học Minho.

Thời hạn nộp đơn

  • Giai đoạn 1 Tháng Tám 24 - Tháng Chín 4, 2015 (năm học 2015/2016)
  • Giai đoạn thứ 4 thứ 2 đến ngày 15 tháng 1 năm 2016 (năm học 2015/2016)
  • 3 giai đoạn 04-ngày 15 tháng 1, 2016 (năm học 2016/2017)
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Portuguese (Portugal)

Xem 12 các khóa học tại University of Minho - School of Engineering »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
8 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date