Bằng tiến sĩ. về Quản lý với các chuyên ngành: Lãnh đạo trong Kinh doanh; Lãnh đạo Quản lý Chăm sóc Sức khỏe; Lãnh đạo trong các tổ chức chính trị

Chung

Giới thiệu về trường

ALSS is committed to providing you flexible, convenient, and high quality degrees and courses. Whether you would like to advance your career with master’s degree from any of our 98 graduate programs, ... Đọc thêm

ALSS is committed to providing you flexible, convenient, and high quality degrees and courses. Whether you would like to advance your career with master’s degree from any of our 98 graduate programs, or just take a few courses in an area of interest, we have a learning program that is right for you. Đọc ít hơn